จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับชนิดและลักษณะของปกเสื้อแบบต่างๆ
2.สามารถเลือกผ้า คำนวณผ้า และเตรียมผ้าก่อนตัดได้
3.สามารถสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อปกต่างๆ ได้
4.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม และประกอบอาชีพได้
5.มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต สะอาด ประหยัดและตรงต่อเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1.มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเสื้อและปกเสื้อสตรีสมัยนิยมแบบต่างๆ ได้
2.สามารถเลือกผ้า คำนวณผ้า คิดคำนวณราคาได้
3.สามารถสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อปกต่างๆ ตามสมัยนิยมได้
4.นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดเย็บได้
5.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าได้
6.คิดราคาต้นทุน และกำหนดราคาได้

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด ลักษณะของเสื้อและปกเสื้อแบบต่างๆ การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อ ปกฮาวาย คอตั้ง ปกเชิ้ต คอผูก ปกตลบ ปกกลาสี ปกบัว คอปีน และปกในตัว เทคนิคการเย็บประกอบปก การตกแต่งปกเสื้อ และส่วนต่างๆ ของตัวเสื้อ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การคิดคำนวณราคา
ปฏิบัติสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อมีปก มีแขน และมีการตกแต่งตามส่วนต่างๆ ในตัวเสื้ออย่างน้อย 5 แบบ ฝึกคิดคำนวณราคา