ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์