ศึกษาเกี่ยวกับประวัติสังคมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การจัดระเบียบทางสังคม หลักธรรมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในสังคมโลก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต