ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านและสำนักงาน 

การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง ปฏิกริยาเคมี   สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สารสังเคราะห์