ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลปัจจุบัน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต