ศึกษาความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์  อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาพ  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์

และอุปท่น  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  รายได้ประชาชาติ  เงินเฟ้อ  เงินฝืดและเงินตึงตัว  วัฎจักรเศรษฐกิจ  ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน  และการพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสร้างเศรษฐกิจ  ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางการแก้ไข