ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดแสดงสินค้า

ประเภทของการจัดแสดงสินค้า การวางแผนการจัดแสดงสินค้า หลักการจัดแสดงสินค้า

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้าและ

การติดตามผลการจัดแสดงสินค้า