ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของข้อมูลและสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจโครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ ระดับการใช้สารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้ชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น