คำอธิบายรายวิชา

             จากการที่มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยไม่รู้ว่าจะเกิดภัยขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเมื่อใด อีกทั้งยังมีความเกรงกลัวว่าหากเขาต้องประสบภัยและได้รับความเสียหาย เขาควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร ด้วยความเกรงกลัวดังกล่าวมนุษย์จึงหาวิธีที่เฉลี่ยความรับผิดชอบต่อภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยการนำชีวิตหรือทรัพย์สินไปทำประกันกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้บริษัทมาร่วมรับความชอบในความเสียหายดังกล่าว  ปัจจุบันมีบริษัทผู้รับประกันภัยเกิดขึ้นมามากมาย แต่ละบริษัทก็หาแบบของการประกันที่ดีที่สุดเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการจะตัดสินใจทำประกันแบบใดและกับบริษัทใดนั้นผู้บริโภคจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้เพื่อจะได้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยในอันดับแรกนั้น ผู้บริโภคจะต้องศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเสียก่อน อันได้แก่ความหมายของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ประวัติความเป็นมาของการประกันภัย ประโยชน์ของการประกันภัย และคำศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการประกันภัย
      จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกความหมายของการประกันภัยได้
2.บอกประเภทของการประกันภัยได้
3.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที
         เนื้อหาสาระ
1.ความหมายของการประกันภัย
2.ประเภทของการประกันภัย