คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ หลักและวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ ความปลอดภัย และประหยัดในการผลิตการบรรจุ การขนส่ง การจัดจำหน่าย และการอุปโภคบริโภค กฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลอง