มีความรู้ความเข้าใจหลักการการบันทึกบัญชี การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ได้