คำอธิบายรายวิชา

     ให้เลือกเรียนโปรแกรมภาษาแบบ GUI ตามความต้องการ โดยครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหา การออกแบบส่วนแสดงผล และการติดต่อกับผู้ใช้ การใช้เครื่องมือในโปรแกรม โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนคำสั่ง การสังเคราะห์เครื่องมือ และสั่งให้เป็นโปรแกรมที่ต้องการ การสร้างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล