แบบวัดความถนัด

แบบทดสอบชุดนี้  ใช้สำหรับวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดความถนัด 3  ด้าน คือ

1.1  ด้านรับรู้  (Perception  Aptitude)  จำนวน  45  ข้อ

1.2  ด้านความคล่องแคล่วในการใช้มือ (Manual  Dexterity)  จำนวน  30  ข้อ

1.3  ด้านเชิงจักรกล  (Mechanical  Comprehension)  จำนวน  30  ข้อ