ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพระบบดิจิตอล  หลักการทำงานของกล้องดิจิตอล ระบบการบันทึกภาพ การควบคุมและเลือกใช้ระบบการถ่ายภาพของกล้องดิจิตอล การปรับแต่งภาพ จัดภาพตามหลักองค์ประกอบการถ่ายภาพ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ หัตถรรมพื้นบ้านของไทย การกำหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น ตามหลักการออกแบบ การทำหุ่่นจำลองประกอบการออกแบบ การนำเสนองาน มีจรรยาบรรณของนักออกแบบและมีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน