ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมุติ ตามแม่บทการบัญชี ความของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี และงบดุลการวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ ๖ ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชีอ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรู้จักหาเงิน ออมเงินและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภทต่างๆ และผลประโยชน์ทางภาษี

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน  และการจัดตั้งกิจการ  ประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วนและข้อแตกต่างท่ีกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน  การบันทึกรายการเปิดบัญชี  การแบ่งผลกำไรขาดทุน  การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่  การทำงบการเงินตามกฎหมาย  ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน  การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการ  และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ และการออกรายงานทางการเงินของกิจการประเภท ซื้อขายสินค้าและให้บริการด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป หรือโปรแกรมตารางงาน

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินโดยประมาณ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และหนี้สินระยะยาว การบัญชีส่วนของเจ้าของประเภทห้างหุ้นส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงทุนของหุ้นส่วน และการชำระหนี้ห้างหุ้นส่วน การบัญชีส่วนของเจ้าของ ประเภทบริษัทจำกัดเกี่ยวกับการออกหุ้น การให้สิทธิซื้อหุ้น การแบ่งแยกหุ้น การรวมหุ้น เงินปันผล เงินสำรอง การแก้ไขข้อผิดพลาด มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น การเลิกบริษัท และการชำระบัญชี รวมทั้งการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้พึงประเมินและเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นภาษี การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน การคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้าและกรณีคำนวณจากรายรับในอัตราร้อยละ  0.5  เครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

                ปฏิบัติงานคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษี การคำนวณ การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและบันทึกเกี่ยวกับการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยละเอียด การบัญชีร่วมค้า

การฝากขาย การขายผ่อนชำระ และการเช่าซื้อ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  การรับรู้รายการ  การวัดมูลค่าและการจำหน่ายจ่ายโอน  ตามมาตรฐานบัญชีของ เงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงิน  หลักทรัพย์  สินค้าคงเหลือ  เงินลงทุนระยะยาว   ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  รวมทั้งการแสดงรายการ  และการเปิดเผยข้อมูล  ในงบการเงิน

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การใช้แบบฟอร์มหรือเอกสารทางการบัญชี รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภท การสำรวจขั้นต้นในการวางระบบบัญชี ตลอดจนศึกษาระบบบัญชีการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีการขายและการควบคุมลูกหนี้ ระบบบัญชีเงินสด ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีกิจการที่ทำการผลิตสินค้า และระบบบัญชีกิจการบริการ