คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ-ส่ง เอกสาร การลงทะเบียน

การแยกประเภท  การสรุปข้อมูล  การร่างจดหมาย  รูปแบบการพิมพ์  การจัดเก็บ  การให้บริการข้อมูล  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ  และงานบริการข้อมูลข่าวสาร

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ-ส่ง เอกสาร การลงทะเบียน

การแยกประเภท  การสรุปข้อมูล  การร่างจดหมาย  รูปแบบการพิมพ์  การจัดเก็บ  การให้บริการข้อมูล  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ  และงานบริการข้อมูลข่าวสาร

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ-ส่ง เอกสาร การลงทะเบียน

การแยกประเภท  การสรุปข้อมูล  การร่างจดหมาย  รูปแบบการพิมพ์  การจัดเก็บ  การให้บริการข้อมูล  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณ  และงานบริการข้อมูลข่าวสาร

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติของไทย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติของไทย

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน ประโยค และไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการออกเสียง สนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการบอกทิศทาง

คำอธิบายรายวิชา

                         ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ การบำรุงภาษาเครื่องพิมพ์ดีดและการแก้ไขอย่างง่าย การเรียนรู้แป้นพิมพ์ การพิมพ์สัมผัสและคิดคำนวณ