ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติของไทย

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน ประโยค และไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการออกเสียง สนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนตนเอง การขอบคุณ การขอโทษ การบอกเวลา และการบอกทิศทาง