ศึกษาความหมาย ประวัติ ประเภท รูปแบบ วัสดุ สี หลักการออกแบบตกแต่งและความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่ง ศึกษาประวัติ รูปแบบ ขนาดสัดส่วนเครื่องเรือนที่สัมพันธ์กับการออกแบบตกแต่ง

ปฏิบัติการเขียนภาพ เครื่องเรือนที่ใช้ในการตกแต่งภายใน รูปแบบต่าง ๆ และเขียนภาพสิ่งประดับตกแต่งภายในภายนอกอาคาร โดยการลอกแบบ ออกแบบ อ่านแบบ เขียนแบบ สัญลักษณ์ในงานออกแบบตกแต่ง

ออกแบบ-เขียนแบบเซรามิก ใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์การเขียนแบบนำสัญลักษณ์มาใช้ในการเขียนแบบ

คําอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพิมพ์ภาพพิมพ์พื้นฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ ภาพพิมพ์โมโนปริ้นท์ ภาพพิมพ์วัสดุ ภาพพิมพ์กระดาษขาว ดําและสี

 

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือวัวดุอุปกรณ์วาดเขียน
  2.  เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน
  3.  เพื่อให้มีความรู้ในการคิดเป็น  ทําเป็น และแก้ปัญหาตรวจสอบปรับปรุง
  4. ขั้นตอน การทํางาน ด้วยตัวเอง
  5. เพื่อให้มีทักษะในการวาดเขียนและประเมินคุณค่าผลงาน
  6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้และมีจรรยาบรรณใน วิชาชีพ

สมรรถนะ

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวาดเขียนเบื้องต้น

2.  เตรียมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ วาดเขียนหุ่นนิ่งรูปทรง

เรขาคณิตและหุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่าย

3.  จัดภาพ ร่างภาพโครงสร้าง สัดส่วนของหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต และหุ่นนิ่ง

รูปทรงเรียบง่ายตามแบบ

4.  แรเงาน้ำหนักหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต และหุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่าย โดยเน้น เหมือนจริงตามแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การวาดเขียนพื้นฐาน ฝึกทักษะ

กระบวนการวาดเขียน โดยใช้หลักการจัดภาพ ขนาดสัดส่วนโครงสร้าง การร่างภาพการแรเงา การ

เน้นน้ำหนัก และรายละเอียดให้มีลักษณะคล้ายแบบ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตองและแกะสลักผักผลไม้ วัสดุอื่น ๆ และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์ คิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาขาย และจัดจำหน่าย