ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย
Protocol  TCP/IP, Client-Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, E-mail,
WWW  การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล  ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ
ในอินเทอร์เน็ต  การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)  ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รูปแบบข้อมูล อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล  การจัดเก็บและดูแลข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ