โครงการ การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษาลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Skip courses

Courses